SKATINIMO KAMPANIJOS „Ascra Xpro“ SĄLYGOS (toliau – Skatinimo kampanija) 2021 sausio 1 d.

1. BENDRA INFORMACIJA

 1. Kampanijos organizatorė yra bendrovė „Bayer Sp. z o.o.“, kurios būstinė yra adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos miesto apylinkės teismo 12-ojo ūkio skyriaus, KRS (nacionalinio teismo registro) Nr. 0000035338, akcinis kapitalas 151 340 000,00 PLN, REGON (nacionalinio oficialaus verslo subjektų registro Nr.) Nr. 010374922, NIP (PVM mokėtojo kodas) Nr. 526-00-19-068 (toliau – „Bayer“ arba Organizatorius).
 2. Skatinimo kampanija vykdoma Lietuvoje.
 3. Šiame dokumente apibrėžiamos dalyvavimo skatinimo kampanijoje sąlygos bei nustatomos Dalyvio ir Organizatoriaus bendradarbiavimo, susijusio su Skatinimo kampanija, taisyklės.
 4. Skatinimo kampanijos laikotarpis: nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. (iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., jeigu vykdoma skundo nagrinėjimo procedūra) (imtinai).
 5. Atsižvelgiant į paskutinį šio punkto sakinį, skatinimo kampanijoje gali dalyvauti ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės, kurie neplatina produktų (toliau – Dalyvis). Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti tik verslo subjektai (verslo savininkai, vykdantys ekonominę veiklą), Dalyvis negali būti vartotojas, kurio sąvoka apibrėžta taikytinuose įstatymuose. Kampanijoje negali dalyvauti fiziniai ar juridiniai asmenys, įsigyjantys produktų siekdami juos platinti, tačiau dalyvauti gali žemės ūkio kooperatinės bendrovės.
 6. Kampanijoje taip pat negali dalyvauti verslo subjektai, kurie yra Organizatoriaus ar Agentūros institucijų darbuotojai ir nariai.
 7. Kampanijos produktas yra „Bayer“ fungicidas „Ascra Xpro“. „Bayer“ pasilieka teisę įtraukti į Skatinimo kampaniją kitų produktų, dėl to Dalyviams nereikės dar kartą sutikti su šiomis Sąlygomis.
 8. Visą Programos vykdymo laiką šias Sąlygas bus galima peržiūrėti Organizatoriaus biure bei interneto svetainėse www.agro.bayer.com.pl ir www.cropscience.bayer.lt. Sąlygų tekstą taip pat gali pateikti Organizatoriaus atstovai.
 9. Fungicidas „Ascra Xpro“ bus parduodamas tol, kol baigsis jo atsargos.
 10. Organizatorius įgalioja paslaugų teikėją – rinkodaros agentūrą RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialą, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, 47184, įmonės kodas: 211884470, PVM mokėtojo kodas: LT290068468117, tel.: 864316618, el. paštas: bayer@visosloterijos.lt (toliau – Agentūra) – įvykdyti dalį Kampanijos sąlygų.
 11. Dėl riboto prizams skirto biudžeto, kurį nustato Organizatorius, Dalyvių skaičius yra ribotas. Jei paraiškas pateiks daugiau suinteresuotų subjektų, nei numatyta biudžete, prizai bus įteikiami atsižvelgiant į Kampanijos formos, nurodytos 2.1 punkte, pateikimo datos eiliškumą. Organizatorius nedelsdamas informuos Kampanijos formas teikiančius subjektus apie paraiškų priėmimo etapo pabaigą. Organizatorius nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kurias teikia subjektai, atitinkantys taisyklėse nustatytas sąlygas, bet negalintys dalyvauti Skatinimo kampanijoje dėl Dalyvių skaičiaus apribojimo.

 

2. SKATINIMO KAMPANIJOS TAISYKLĖS

 1. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti bet kuris Sąlygų 1.5 punkte nurodytas subjektas, internetu užpildęs ir pateikęs paraišką (toliau – Kampanijos forma) Organizatoriaus vardu veikiančiai Agentūrai. Kampanijos formos pavyzdys pridedamas kaip priedas prie šių Sąlygų. Pateikdamas Kampanijos formą, Dalyvis sutinka su šiomis Sąlygomis. Registracijos internetu forma bus paskelbta ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 15 d.
 2. Kampanijos forma turi būti užpildyta, patvirtinta ir pateikta įgalioto Dalyvio atstovo ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. ir pateikta 1.10 punkte nurodytai Agentūrai interneto svetainėje www.cropscience.bayer.lt.
 3. Jei Kampanijos formą teikia kitas asmuo, kuris nėra teisėtas Dalyvio atstovas, prie Kampanijos formos reikia pridėti įgaliojimą atstovauti Dalyviui.
 4. Fizinis asmuo, deklaruojantis dalyvavimą Skatinimo kampanijoje pagal šių Sąlygų nuostatas, praneša ne apie savo, o apie konkretaus verslo subjekto dalyvavimą kampanijoje.
 5. Apie sėkmingą Kampanijos formos pateikimą Dalyvis informuojamas iš karto svetainėje www.cropscience.bayer.lt pateikus Kampanijos formą kompiuterio ekrane pasirodančia žinute. Be to, „Bayer“ vardu veikiančiai Agentūrai gavus užpildytą Kampanijos formą, ji patvirtina Dalyvio dalyvavimą Kampanijoje el. laišku, siunčiamu Kampanijos formoje Dalyvio nurodytu el. paštu. Dalyviui negavus patvirtinimo, jis privalo susisiekti su „Bayer“ vardu veikiančia Agentūra.
 6. Būtina skatinimo kampanijos dalyvavimo sąlyga – susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
 7. Nepilnai arba netinkamai užpildyta Kampanijos forma laikoma negaliojančia.
 8. Vieną sąskaitą faktūrą dalyvavimui Kampanijoje Dalyvis gali pateikti tik vieną kartą.
 9. Dalyvavimo Kampanijoje laikotarpiu Dalyvis įsipareigoja informuoti Agentūrą apie savo pasikeitusius duomenis, kuriuos pateikė Kampanijos formoje registracijos metu, jei šie duomenys pasikeistų Kampanijos laikotarpiu.
 10. Organizatorius turi teisę patikrinti Dalyvio Kampanijos formoje pateiktų duomenų tikslumą arba juos atnaujinti ir šiuo tikslu prašyti Dalyvio pateikti papildomų duomenų ir dokumentų. Jei Dalyvis pateikia neteisingus arba netikrus duomenis, Organizatorius turi teisę nutraukti Dalyvio dalyvavimą Skatinimo kampanijoje.

 

3. PRIZAI

 1. Dalyvis, Kampanijos laikotarpiu (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.) įsigijęs 3.3 punkte nurodytą produktų kiekį, turi teisę gauti prizą. Kaip nurodoma 1.11. punkte – prizų skaičius yra ribotas.
 2. Produktai turi būti perkami iš bet kurio pardavėjo, turinčio teisę parduoti ir platinti „Bayer“ augalų apsaugos produktus Lietuvoje.
 3. Jei Dalyvis įsigyja 200 l „Bayer“ fungicido „Ascra Xpro“, jis turi teisę gauti vieną iš toliau nurodytų prizų, remiantis Dalyvio pasirinkimu:
  1. 5 l „Bayer“ produkto „Ascra Xpro“; arba
  2. 250 EUR (įskaitant PVM) vertės kuponą apsipirkti parduotuvėje „Senukai“. Kuponas nekeičiamas į pinigus.
 4. Jei Dalyvis yra fizinis asmuo, jis įgyja teisę gauti papildomą paskatinimą, kurio suma lygi nuo įteikto prizo vertės apskaičiuotai tokio Dalyvio vardu mokėtino LR gyventojų pajamų mokesčio sumai. Agentūra apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka gyventojų pajamų mokestį tiesiogiai atitinkamai mokesčių institucijai. Nuo fiziniam asmeniui įteikto prizo vertės sumokėtas pajamų mokestis nėra laikomas fizinio asmens pajamomis.
 5. Dalyviui įsigijus atitinkamai didesnį produktų kiekį – kiekvieną kartą tenkinant sąlygą nurodytą punkte 3.3, jis taip pat turės galimybę gauti keletą (daugiau nei vieną) prizų.
 6. Prizas nekeičiamas į jokį ekvivalentą (įskaitant grynuosius pinigus ar atsiskaitymą natūra). Dalyvio teisė atsiimti prizą nėra perleidžiama. Dalyvis neturi teisės reikalauti specialių prizo ypatybių ar gauti kitą prizą, nei nurodyta šiose Sąlygose.
 7. Dalyvis patvirtina pirkimą pateikdamas Agentūrai įrodymą apie įsigytą Produktų kiekį, kaip nurodyta 8–10 punktuose.
 8. Dalyvis turi pateikti Agentūrai sąskaitas faktūras, patvirtinančias Produktų pirkimą, prisegant skenuotas / fotografuotas sąskaitų kopijas pildant registracijos formą arba išsiųsti Agentūros el. pašto adresu. Už atitinkamų dokumentų pildymą ir pateikimą visiškai atsako Kampanijos Dalyvis, o ne pardavėjas, iš kurio buvo įsigyti Kampanijos produktai. Pirkimo dokumento išdavimo data turi atitikti 1.4 punkte apibrėžtą Kampanijos terminą. Nuskenuotų / nufotografuotų pirkimo dokumentų pateikimo terminas – 2021 m. rugpjūčio 15 d. Siunčiamuose dokumentuose turi būti nurodyti visi Lietuvos mokesčių įstatymuose apibrėžti sąskaitų faktūrų duomenys.
 9. Pirkimo dokumentai, pateikti pasibaigus nustatytam terminui, neįskaitomi į bendrą pirkimo sumą. Pateikdami registraciją Dalyviai patvirtina, kad jų užregistruoti pirkiniai yra galiojantys bei teisingi ir kad jie turi pirkimą patvirtinančių dokumentų originalus (pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą). Dalyviams griežtai draudžiama bandyti nesąžiningais būdais paveikti rezultatus ir pretenduoti į prizus.
 10. Jei Dalyvis nepateikė informacijos ar dokumentų, patvirtinančių teisę gauti prizą, arba Organizatorius abejoja, ar prizas turi būti skiriamas, 3.12 punkte nurodyta prizo įteikimo data atitinkamai atidedama. Kilus abejonių dėl to, ar Dalyvis atitinka visas šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, Organizatorius turi teisę sustabdyti prizo skyrimą, kol Dalyvis įrodys, kad sąlygos yra įvykdytos.
 11. Dalyvaudamas kampanijoje Dalyvis duoda neatšaukiamą sutikimą, leidžiantį tikrinti išsiųstose ataskaitose nurodytų įsigytų Produktų kiekį. „Bayer“ atstovas turi teisę patikrinti iš pardavėjų pirktą kiekį arba prašyti, kad Dalyvis pateiktų originalius pirkimą patvirtinančius dokumentus. Organizatorius turi teisę kreiptis į pardavėją, iš kurio Dalyvis įsigijo Produktų, kad patikrintų įsigytų Produktų kiekį ir išsiaiškintų, ar buvo išrašytos atitinkamos sąskaitos faktūros, ar nebuvo atlikta taisymų, dėl kurių sumažėtų pirkimų kiekis, kuriuo remiantis skiriamas prizas.
 12. Prizą (-us) Agentūra įteiks Dalyviui ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio 30 d. Įteikimas bus patvirtintas protokolu, kurį turi pasirašyti įgaliotasis Dalyvio atstovas.
 13. Dalyvio pateiktos sąskaitos faktūros gali dalyvauti tik vienoje iš Organizatoriaus kampanijų („Superprizas Lietuva“ arba „Ascra Xpro“). Kampanijoje dalyvaujantis subjektas turi aiškiai nurodyti, kuriai kampanijai priskirti pirkinius.

 

4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS TAISYKLĖS

 1. Pretenzijos, susijusios Produktų platinimu, pateikiamos pardavėjui, iš kurio Dalyvis pirko Produktus. „Bayer“ neatsako už pardavėjo veiksmus ar neveikimą.
 2. Kitos pretenzijos, susijusios su šiomis Sąlygomis, įskaitant abejones dėl pirkinių kiekių skaičiavimo tikslumo, pateikiamos Organizatoriui raštu adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland (Lenkija) arba el. paštu malgorzata.sroka.ext@bayer.com (su pastaba „Skundas dėl Skatinimo kampanijos „Ascra Xpro“) ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 15 d.
 3. Skundo pateikimo data yra jo gavimo Organizatoriaus adresu, nurodytu šių Taisyklių 4.2. punkte, data arba el. laiško gavimo į Organizatoriaus atstovo pašto dėžutę data.
 4. Organizatorius per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo skundo gavimo dienos išnagrinės pateiktą skundą ir informuos skundo teikėją apie priimtą sprendimą išsiųsdamas registruotą laišką su patvirtinimu apie gavimą arba atsakydamas elektroniniu būdu 4.2 punkte nurodytu adresu.
 5. Šalys stengsis taikiai išspręsti visus galimus ginčus, susijusius su šia Skatinimo kampanija. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, jį spręs kompetentingas teismas, kurio apylinkėje yra Organizatoriaus būstinė.

 

5. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Organizatoriaus atsakomybė Dalyviams apsiriboja prizų, kuriuos Dalyvis turi teisę gauti, verte. Organizatorius neatsako už prizų techninius gedimus ar defektus.
 2. Organizatorius neatsako už Dalyvių pateiktus melagingus duomenis ar trečių šalių duomenis ir iš to kylančias pasekmes, susijusias su Skatinimo kampanijos vykdymu. Dalyvis, pateikęs melagingus duomenis ar trečių šalių duomenis, netenka teisės gauti prizo.
 3. Organizatorius neatsako už interneto, kurį naudoja Dalyviai siųsdami Kampanijos formas ir kurį naudoja Organizatorius susisiekdamas su Dalyviu, veikimą.
 4. Organizatorius neatsako už prarastas ar internete pasimetusias Kampanijos formas, už Kampanijos formose siunčiamą turinį, individualius kompiuterio nustatymus ir jų konfigūravimo būdą, taip pat už prieigos prie interneto teikėjų teikiamų paslaugų nuostatas ar triktis.
 5. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl Kampanijos (išskyrus įstatymų numatytą atsakomybę).

 

6. ATSAKOMYBĖ UŽ PRISTATYMO PASLAUGAS

 1. Organizatorius neatsako už su šia Kampanija susijusių laiškų, žinučių ir kitų siuntų, siunčiamų Organizatoriaus vardu arba Organizatoriaus / Organizatoriui paštu, kurjeriu ar per interneto paslaugų teikėjus, pristatymą, tinkamumą ir savalaikiškumą.
 2. Organizatorius neatsako už sąlygų pažeidimus, susijusius su prizo pristatymo vėlavimu ar nepristatymu, atsiradusius dėl to, kad Dalyvis netinkamai nurodė adresą ar kitus būtinus duomenis.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvavimas Skatinimo kampanijoje yra savanoriškas. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti toliau dalyvauti Skatinimo kampanijoje, įskaitant atvejus, kai jie nesutinka su skatinimo kampanijos taisyklių pakeitimais.
 2. Dėl svarbių priežasčių Organizatorius gali bet kada vienašališkai nutraukti Dalyvio dalyvavimą Kampanijoje nesuteikdamas jokios kompensacijos savo nuožiūra. Pirmiau paminėtos svarbios priežastys yra šios:
  1. Dalyvis pažeidė šių Sąlygų taisykles;
  2. Dalyvio veikla kenkia Organizatoriaus geram vardui ar interesams;
  3. Dalyvis nebeatitinka dalyvavimo Skatinimo kampanijoje sąlygų, t. y. nustojo vykdyti verslo veiklą ar pakeitė vykdomos verslo veiklos pobūdį; arba
  4. buvo nustatyta kitų sąlygų pažeidimų, kurie kampanijos vykdymo metu gali būti laikomi netinkamais, pavyzdžiui, kyla pagrįstų įtarimų, kad pirkimo operacijos atliekamos tariamai, tik siekiant gauti prizą, t. y. nesąžiningai, nesilaikant Sąlygų taisyklių arba kokiu nors kitu būdu, keliančiu abejonių dėl prizo suteikimo pagrindo buvimo.
 3. Apie sprendimą nutraukti dalyvavimą būtina pranešti raštu, nurodant dalyvavimo Programoje nutraukimo priežastį.
 4. Šiose Sąlygose apibrėžiamos tik „Bayer“ ir Skatinimo kampanijoje dalyvaujančių Dalyvių teisės ir pareigos ir nurodoma jų apimtis. Organizatorius apibrėžia šias Sąlygas. Kilus abejonėms dėl jų turinio, bet kokius su jomis susijusius klausimus Dalyvis gali siųsti raštu adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland (Lenkija) arba el. pašto adresu malgorzata.sroka.ext@bayer.com.
 5. „Bayer“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas ir nutraukti arba sustabdyti Skatinimo kampaniją nenurodydama priežasčių. „Bayer“ informuos Dalyvius prieš dvi savaites apie kampanijos ankstyvą nutraukimą, sustabdymą ar pakeitimus įprastu būdu naudodama nurodytus Dalyvio kontaktinius duomenis. Sąlygų pakeitimai negali pažeisti nustatytų Dalyvių teisių.
 6. Jei tam tikra Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neveiksminga, tos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių Sąlygų nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Organizatorius dės visas pastangas, kad pakeistų negaliojančią arba neveiksmingą nuostatą nauja teisėta nuostata.
 7. Reklaminė ir skatinimo medžiaga pateikiama informaciniais tikslais, teisiškai privalomos tik šių Sąlygų nuostatos.
 8. Su Sąlygomis reikia sutikti be išlygų.
 9. Kampanija reglamentuojama atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“