Duomenų apsauga

Informacija apie duomenų privatumą

Šiuo dokumentu UAB „Bayer“, įmonės kodas 111818633, adresas Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva (toliau – Mes arba Mūsų), veikiantis kaip duomenų valdytojas, nori pateikti jums informacijos apie tai, kaip Mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir gauti jūsų sutikimą dėl toliau nurodytų specialių tikslų.

1. Asmens duomenų tvarkymas

Išskyrus atvejus, kai toliau esančiuose skyriuose nurodyta kitaip, jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tas, kad tvarkyti tokius duomenis mums būtina siekiant teisėtų interesų – reklamuoti savo produktus ir paslaugas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas):

a. Santykių su klientais išlaikymo valdymas

Mes naudojame santykių su klientais valdymo sistemą, kurioje Mes saugome šiuos jūsų asmens:

 • Kontaktinę informaciją: ši asmens duomenų kategorija apima tokius duomenis kaip, pvz., jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefonas / mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas arba kita jūsų kontaktinė informacija internete. Kontaktinę informaciją Mes gauname iš asmeninių verslo kontaktų su jumis arba iš komercinių duomenų teikėjų, taip pat ir iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., interneto svetainių. Jūsų Kontaktinę informaciją naudojame siekdami reklamuoti Mūsų produktus ir paslaugas arba siekdami skubiai suteikti su produktų sauga susijusią informaciją apie Mūsų produktus.
 • Klientų santykių tyrimo informacija: jei perkate produktus iš mūsų arba naudojatės mūsų paslaugomis, mes saugome jūsų klientų istoriją. Šią informaciją naudojame, kad galėtume geriau suprasti jūsų interesus bei informuoti apie mūsų produktus ir paslaugas, kurie galėtų jus sudominti. Be to, dokumentuojame ir analizuojame individualius kontaktus su jumis tam, kad nuolat tobulintume savo produktus ir paslaugas. Tai gali apimti su jumis aptartas temas ir jūsų susidomėjimą jomis. Atsižvelgiant į tai mes taip pat galime dokumentuoti ir analizuoti gautus duomenis apie jūsų interesus iš komercinių duomenų teikėjų.
 • Konkursų organizavimo informacija: galime organizuoti įvairaus tipo renginius, įskaitant konkursus, susijusius su mūsų paslaugomis ir prekėmis. Šiuo tikslu galime rinkti jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono / mobiliojo telefono numerį, el. paštą, kitą jūsų kontaktinę informaciją internete, informaciją apie pirkimus ir informaciją apie tai, ar esate valstybės tarnautojas.
 • Lojalumo programų valdymo informacija: pagal mūsų nustatytas sąlygas, galime pasiūlyti dalyvauti lojalumo programose. Jeigu sutinkate su sąlygomis, galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant įvykdyti sutartį (sąlygas) (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c punktas), siekiant apsaugoti mūsų teisėtus teisinius ir finansinius interesus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas), taip pat siekiant gauti rinkodaros pranešimus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a punktas), kaip aprašyta toliau šiame dokumente. Mes galime naudoti jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono / mobiliojo telefono numerį, el. paštą, kitą jūsų kontaktinę informaciją internete, informaciją apie pirkimus.
 • Bendradarbiavimo gerinimo su klientais informaciją: siekiant efektyviai valdyti mūsų bendradarbiavimą su jumis ir palaikyti sėkmingą mūsų produktų ir paslaugų rinkos plėtrą, stengiamės geriau suprasti, kokios mokslinės/augalininkystės mokslo temos jums ypač įdomios, arba kurios iš šių temų yra susijusios su jumis. Ši asmens duomenų kategorija grindžiama mūsų pačių duomenimis ar patirtimi arba rinkos tyrimų agentūrų ar komercinių duomenų teikėjų teikiama informacija ir apima, pvz., informaciją apie jūsų srities kompetenciją, mokslinę veiklą, pavyzdžiui, mokslinių straipsnių publikavimą, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose.
 • Atitikties informacija: siekiant užtikrinti, kad įmonėje būtų laikomasi vidinių ir reguliacinių reikalavimų, mes galime rinkti, analizuoti ar tikrinti duomenis iš mūsų santykių su klientais valdymo sistemos, įskaitant jūsų asmens duomenis. Tokių duomenų tvarkymas taip pat gali būti reikalingas teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti.

b. Atlikti rinkos tyrimus

Mes dirbame kartu su visiškai nepriklausomomis rinkos tyrimų agentūromis, kurios mūsų vardu vykdo rinkos tyrimus, pagrindinį dėmesį skirdamos mūsų moksliniams interesams ir produktams. Mes galime dalintis jūsų Kontaktiniais duomenimis su šiomis rinkos tyrimų agentūromis tam, kad galėtumėme vykdyti rinkos tyrimus, kurie yra konkrečiai susiję su mūsų klientais.

c. Rinkodaros pranešimų siuntimas

Mes galime naudotis jūsų Kontaktine informacija tam, kad susisiektume su jumis telefonu, tiesiogiai elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis (pvz., pokalbių svetainėse internete, tekstiniais pranešimais, žinutėmis per pokalbių programėles arba nuotoliniu išsamios informacijos pateikimo būdu / įskaitant ir paslaugas klientams pagal pageidavimą) siekdami jums siųsti rinkodaros pranešimus, kuriuos sudaro informacija apie paslaugas, produktus arba renginius, susijusius su jūsų interesais, ar rinkti atsiliepimus apie mūsų produktus ir paslaugas. Tai gali apimti individualizuotų skelbimų, pritaikytų jūsų interesams, rodymą jums mūsų svetainėse ir taikomosiose programose. Tačiau norėdami jums siųsti rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis (toliau – Elektroninės rinkodaros), o taip pat pateikti juos ir telefoninių skambučių metu, Mes turime gauti jūsų sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a punktas).

d. Jūsų naudojimosi Elektroninės rinkodaros pranešimais analizavimas

Norėdami pritaikyti savo Elektroninės rinkodaros pranešimus jūsų poreikiams ir interesams ir tam gavę jūsų sutikimą, Mes analizuojame, kaip jūs naudojatės Mūsų Elektroninės rinkodaros pranešimais, pvz., ar jūs atsidarėte Mūsų Elektroninės rinkodaros pranešimus ir kaip jūs jais pasinaudojote (pvz., kokias nuorodas jūs paspaudėte).

2. Asmens duomenų perdavimas

2.1 Leidimas tvarkyti asmens duomenis

Mes naudojame specializuotus paslaugų teikėjus, kurie padeda mums teikti paslaugas. Tokius paslaugų teikėjus kruopščiai atrenkame ir reguliariai stebime. Remdamiesi atitinkamomis duomenų tvarkymo sutartimis, asmens duomenys bus tvarkomi tik pagal mūsų instrukcijas ir griežtai laikantis mūsų nurodymų.

2.2 Trečiosios šalys

Mes perduodame jūsų asmens duomenis arba suteikiame prieigą prie jų trečiosioms šalims toliau nurodytomis aplinkybėmis:

 1. Mes galime pasidalinti jūsų Kontaktine informacija su visiškai nepriklausomomis rinkos tyrimų agentūromis, kaip nurodyta 1 skyriaus b punkte.
 2. Mes galime perduoti anksčiau nurodytus jūsų asmens duomenis kitoms su „Bayer“ susijusioms įmonėms, pvz., Bayer AG, Vokietija, siekiant anksčiau nurodytų tikslų. Tačiau kitos su „Bayer“ susijusios įmonės atitinkamus rinkodaros pranešimus jums pateiks tik tiesiogiai elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, jums pateikus toliau nurodytą sutikimą.
 3. Mes taip pat galime perduoti jūsų anksčiau nurodytus asmens duomenis kitiems partneriams, kurių dalyvavimas reikalingas paslaugoms teikti arba bendrauti su jumis, pvz., rinkodaros, apklausų ar lojalumo programos paslaugų teikėjams, viešbučiams ar kelionių agentūroms.
 4. Dalis jūsų duomenų taip pat gali būti perduota ir tvarkoma šalyse, kurios nėra Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) teritorijoje ir kuriose gali būti taikomas žemesnis duomenų apsaugos lygis lyginant su tuo apsaugos lygiu, kuris yra taikomas Europos šalyse. Kai to reikia, mes užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenų apsauga būtų pakankama, pvz., vadovaudamiesi ES Komisijos priimtais sprendimais dėl apsaugos lygio pakankamumo, sudarydami specialias sutartis su atitinkamais duomenų importuotojais arba pasitelkdami duomenų importuotojus, turinčius atitinkamus privatumo sertifikatus. Toks duomenų perdavimas vyksta tik laikantis galiojančių privatumo įstatymų.

 

3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis Mes saugome tik tol, kol jų reikia norint palaikyti su jumis kaip su klientais nuolatinius santykius. Jūsų asmens duomenys bus automatiškai archyvuojami 3 metus po 2 metų neaktyvumo ir tuomet ištrinami. Tai netaikoma, kai įstatymuose yra numatyta kitaip (pvz., kai jie yra susiję su sutarties vykdymu su jumis, vykstančiu bylinėjimusi arba atsižvelgiant į galiojančius mokesčių įstatymus). Tokiu atveju saugojimo laikotarpis gali būti iki 10 ar daugiau metų.

4. Informacija, susijusi su jūsų teisėmis

Pagal galiojančius duomenų privatumo įstatymus paprastai jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. teise gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos Mes saugojame;
 2. teisę reikalauti pataisyti, panaikinti jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
 3. teisę prieštarauti tam, jog būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys dėl priežasčių, susijusių su jūsų teisėtais interesais, viešuoju interesu arba profiliavimu, išskyrus tuos atvejus, kai galime įrodyti, jog egzistuoja įtikinančios ir pateisinančios priežastys, kurių svarba yra didesnė nei jūsų interesų, teisių ir laisvės, arba kad toks duomenų tvarkymas yra vykdomas siekiant užtikrinti, vykdyti ar pagrįsti teisinius ieškinius;
 4. teisę į duomenų perkeliamumą;
 5. teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai;
 6. jūs galite bet kuriuo momentu ateityje atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, nedarant poveikio surinktų duomenų tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu iki jo atšaukimo.

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite savo prašymą UAB „Bayer“ paštu adresu Sporto g. 18B, LT-09238 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu duomapsauga@bayer.com.  

Bendrų duomenų valdytojų rekvizitai:

UAB „Bayer“
Juridinio asmens kodas: 111818633
Buveinės adresas: Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“