Duomenų apsauga

Informacinis pranešimas

Dėl UAB „Bayer“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo

Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip UAB „Bayer“ (toliau – Bendrovė)  tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Paprastai, Bendrovės siunčiama  tiesioginė rinkodara gali apimti tokio pobūdžio informaciją: 

 • Informacija apie naujų produktų registraciją;
 • Produktų registracijos pasikeitimai;
 • Agronominė informacija – ligų ir kenkėjų plitimas, produktų naudojimo ypatumai;
 • Bendrovės akcijos ir specialūs pasiūlymai;
 • Kvietimai į Bendrovės vykdomus seminarus, lauko dienas ir kitus renginius;
 • Apklausas.

Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių siuntimas, bus vykdomas tik turint Jūsų sutikimą. Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis kaip: identifikacinius (vardas ir pavardė), kontaktinius (el. paštas), vietos (rajonas). Registracijoje prašomi užpildyti neprivalomi duomenys (pavyzdžiui, bendras valdomas ūkio plotas, ūkio adresas) bus naudojami siekiant individualizuoti Jums teikiamos informacijos turinį. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite bet kada ateityje atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros siuntimo paspaudus aktyvią nuorodą, esančią siunčiamame naujienlaiškyje arba žemiau šiame informaciniame pranešime nurodytais kontaktais. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais reikalauti perkelti Bendrovės pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant tesėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų;
 • Jūs galite bet kuriuo momentu ateityje atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, nepatiriant jokių neigiamų pasekmių;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite savo prašymą UAB „Bayer“ paštu adresu Sporto g. 18B, LT-09238 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu duomapsauga@bayer.com asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą Lietuvoje.

Patvirtiname, kad Bendrovėje taikomos proporcingos ir tinkamos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Duomenis, susijusius su tiesioginės rinkodaros siuntimu, tvarkysime tol, kol Jūs pageidausite gauti Bendrovės siunčiamą tiesioginę rinkodarą.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Buveinės adresas: Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 111818633
UAB „Bayer“

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“