Informacinis pranešimas

Dėl UAB „Bayer“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo

 

 

Šis informacinis pranešimas yra skirtas Jums, kaip UAB „Bayer“ (toliau – Bendrovė) organizuojamo seminaro, dalyviui. Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

 

Bendrovė, organizuodama seminarus, tvarko dalyvių ir pranešėjų asmens duomenis šiais tikslais:

 

 • seminaro organizavimas, įskaitant bet neapsiribojant, maitinimo užsakymas, seminaro pritaikymas specialių poreikių dalyviams;
 • dalyvių registracijos į seminarą administravimas;
 • būtina komunikacija iki seminaro;
 • būtina komunikacija po seminaro, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimų skaidrių persiuntimas ir informacijos apie neatsakytus klausimus siuntimas;
 • informavimas apie kitus Bendrovės rengiamus seminarus/paslaugas;
 • informavimas apie seminarą viešojoje erdvėje (pavyzdžiui, socialinės medijos paskyrose, Bendrovės interneto svetainėje), panaudojant seminaro metu darytas nuotraukas ar vaizdo medžiagą;
 • statistinių tyrimų atlikimas;
 • Bendrovės interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui;
 • tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių siuntimas, esant Jūsų sutikimui. Registracijoje prašomi užpildyti neprivalomi duomenys bus naudojami siekiant individualizuoti Jums teikiamos informacijos turinį. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite bet kada ateityje atšaukti savo sutikimą dėltiesioginės rinkodaros siuntimo paspaudus aktyvią nuorodą, esančią siunčiamame naujienlaiškyje arba žemiau šiame informaciniame pranešime nurodytais kontaktais.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais (išskyrus tiesioginės rinkodaros siuntimą) tvarkome remdamiesi Bendrovės ar trečiosios šalies teisėto intereso pagrindu. Išskirtiniais atvejais, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Apie tokius atvejus būsite informuoti atskirai.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • tam tikrais atvejais reikalauti perkelti Bendrovės pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant tesėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų;
 • Jūs galite bet kuriuo momentu ateityje atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite savo prašymą UAB „Bayer“ paštu adresu Sporto g. 18B, LT-09238 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu duomapsauga@bayer.com.

Patvirtiname, kad Bendrovėje taikomos proporcingos ir tinkamos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Seminaro dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 mėnesiai po konkretaus seminaro pabaigos, išskyrus duomenis, susijusius su tiesioginės rinkodaros siuntimu, kuriuos tvarkysime tol, kol Jūs pageidausite gauti Bendrovės siunčiamą tiesioginę rinkodarą.

Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti Bendrovės arba renginio viešinimui viešoje erdvėje, informuokite apie tai seminaro organizatorius vėliausiai iki renginio pradžios.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Bayer“

Juridinio asmens kodas: 111818633

Buveinės adresas: Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“