Duomenų tvarkymas Akcijos metu

Informacinis pranešimas

Dėl atliekamo asmens duomenų tvarkymo

Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip UAB „Bayer“ ir Bayer Sp. z.o.o.(toliau – Bendri duomenų valdytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis siekiant tinkamai įvykdyti Akciją, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su jais bei prizų išdavimą. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas (dalyvavimas Akcijoje pagal nustatytas taisykles).

Registracijos į žaidimą metu, Bendri duomenų valdytojai rinks ir tvarkys tokius duomenis:

  • Informaciją apie pirkėją (pirkėjo pavadinimas ir/ar juridinė forma), produktų pirkimo data bei kokie produktai ir už kokią sumą buvo pirkti;
  • Pirkimo dokumentą/sąskaitą, įrodantį dalyvavimą žaidime bei taisyklių atitikimą.

Akcijos administravimo (vykdymo) tikslu duomenys bus perduodami duomenų tvarkytojui SIA Visas Loterijas, buveinės adresas: Dzirnavu 37-63, Ryga, Latvija, LV-1010, su kuria Bendri duomenų valdytojai yra sudarę duomenų tvarkymo sutartį. Taip pat, siekiant vykdyti įsipareigojimus Akcijos nugalėtojams, Bendri duomenų valdytojai gali suteikti nugalėtojų asmens duomenis tokioms įmonėms kaip: prize nurodytų paslaugų teikėjui, pristatymo įmonei, siekiant užtikrinti sklandų prizų išdavimą nugalėtojams.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
  • reikalauti, kad Bendri duomenų valdytojai apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • tam tikrais atvejais reikalauti perkelti Bendrų duomenų valdytojų pateiktus duomenis (teisė perkelti);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite savo prašymą UAB „Bayer“ paštu adresu Sporto g. 18B, LT-09238 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu duomapsauga@bayer.com asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą Lietuvoje.

Patvirtiname, kad Bendri duomenų valdytojai taiko proporcingas ir tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Duomenis, susijusius su Akcijos vykdymu, tvarkysime iki Akcijos pabaigos arba kol įteiksime prizus nugalėtojams. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei siekiant įgyvendinti taikomas mokestines prievoles duomenų valdytojui, šiame pranešime nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį, įstatymų leidžiamą, laiką.

Bendrų duomenų valdytojų rekvizitai:

UAB „Bayer“
Juridinio asmens kodas: 111818633
Buveinės adresas: Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva

Bayer Sp. z.o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“