SKATINIMO KAMPANIJOS „Superprize Lithuania“ SĄLYGOS („Skatinimo kampanija“) 2024 m. sausio 1 d.

1. BENDRA INFORMACIJA

 1. Kampanijos organizatorius yra „Bayer Sp. z o.o.“, kurio būstinė yra šiuo adresu: Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, įrašyta į Varšuvos apylinkės teismo tvarkomą įmonių registrą: Nacionalinio teismų registro 12-asis verslo skyrius, KRS [Nacionalinis teismų registras] Nr.: 0000035338, kurio įstatinis kapitalas yra 151 340 000,00 PLN, REGON [Nacionalinio oficialaus įmonių registro Nr.]: 010374922, NIP [PVM mokėtojo kodas]: 526-00-19-068, turintis stambaus verslininko statusą, kaip paaiškinta 2013 m. kovo 8 d. įstatymo 4c straipsnyje dėl pernelyg didelio komercinių sandorių vėlavimo prevencijos (2019 m. įstatymų žurnalas, 118 punktas su pakeitimais) („Bayer“ arba „Organizatorius“).
 2.  Skatinimo kampanija vykdoma Lietuvoje.
 3. Šiame dokumente apibrėžiamos dalyvavimo skatinimo kampanijoje sąlygos bei nustatomos Dalyvio ir Organizatoriaus bendradarbiavimo, susijusio su Skatinimo kampanija, taisyklės.
 4. Skatinimo kampanijos laikotarpis: nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.
 5. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti produkcijos neplatinantys ūkininkai ir žemės ūkio įmonės (toliau – Dalyvis). Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti tik verslo subjektai (verslo savininkai, vykdantys ekonominę veiklą). Dalyvis negali būti vartotojas, kaip apibrėžta taikytinuose įstatymuose. Kampanijoje negali dalyvauti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie perka produktus su tikslu juos platinti.
 6. Kampanijoje taip pat negali dalyvauti verslo subjektai, kurie yra Organizatoriaus ar Agentūros institucijų darbuotojai ir nariai.
 7. Kampanijos produktai yra šie „Bayer“ produktai:
   Produktas Taškai už 1 litrą,1 kilogramą, 1 komplektą 
   Ascra Xpro   80
   Attribut   410
   Bariton Super   40
   Betanal  20
   Incelo 3 kg + Biopower 15 L  780
   Cayunis  60
   Cerone   20
   Decis Mega   30
   Delaro Forte   50
   Falcon Forte   40
   Fenix   20
   Folicur   20
   Hussar Activ Plus   60
   Infinito   30
   Input   70
   Input Triple   80
   Komplet   90
   Maister Power   50
   Mateno Duo   20
   Movento   120
   Nortron   40
   Previcur Energy   70
   Propulse   80
   Prosaro   40
   Puma Universal   140
   Redigo Pro   50
   Sekator   90
   Serenade ASO   10
   Siltra Xpro   70
   Targa Super   10
   Tilmor   30
   Variano Xpro   40
   Zantara  40

  (toliau kartu vadinama „Produktai“). „Bayer“ pasilieka teisę į Skatinimo kampaniją įtraukti kitų produktų, nereikalaujant, kad Dalyviai dar kartą sutiktų su šiomis Sąlygomis.  
 8. Visą programos vykdymo laiką šias Sąlygas bus galima peržiūrėti Organizatoriaus biure bei interneto svetainėse www.agro.bayer.com.pl ir www.cropscience.bayer.lt. Sąlygų tekstą taip pat gali pateikti Organizatoriaus atstovai.
 9. Produktai, kuriems taikoma Skatinimo kampanija, bus parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.
 10. Organizatorius pasilieka teisę dalį vykdomos veiklos pavesti atlikti išorės paslaugų teikėjui – rinkodaros agentūrai RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“, registruotosios buveinės adresas: Rodūnios kel. 34, Vilnius, 02187, įmonės kodas 211884470, PVM mokėtojo kodas LT90068468117, tel. +370643316618, el. paštas bayer@visosloterijos.lt (toliau – Agentūra).
 11. Dėl riboto Organizatoriaus nustatyto prizams skirto biudžeto Dalyvių skaičius yra ribotas. Jei paraiškas pateiks daugiau suinteresuotų subjektų nei numatyta biudžete, prizai bus teikiami atsižvelgiant į Kampanijos formos, nurodytos 2.1 punkte, pateikimo datos eiliškumą. Organizatorius nedelsdamas informuos Kampanijos formas teikiančius subjektus apie paraiškų priėmimo etapo pabaigą. Organizatorius neatsako už subjektų, atitinkančių šių Sąlygų nuostatas, bet negalinčių dalyvauti Skatinimo kampanijoje dėl Dalyvių skaičiaus apribojimo, pretenzijas.

 

2. SKATINIMO KAMPANIJOS TAISYKLĖS

 1. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti bet kuris Sąlygų 1.5 punkte nurodytas subjektas, internetu pateikdamas paraišką Organizatoriaus vardu veikiančiai Agentūrai pagal šabloną, kuris yra pridedamas kaip šių Sąlygų priedas (toliau – Kampanijos forma). Pateikdamas Kampanijos formą, Dalyvis sutinka su šiomis Sąlygomis. Kampanijos formos šablonas pridedamas prie šių Taisyklių. Registracijos internetu forma bus paskelbta ne vėliau kaip 2024 m. balandžio 15 d.
 2. Įgaliotojo Dalyvio atstovo užpildyta ir patvirtinta Kampanijos forma turi būti ne vėliau kaip 2026-01-15 pateikta 1.10 punkte nurodytai Agentūrai interneto svetainėje www.cropscience.bayer.lt. Siekiant išvengti abejonių, Kampanijos forma galioja iki šios Kampanijos pabaigos, todėl nereikia kreiptis du kartus, net jei dalis taškų iškeičiama į 2024 m. laikotarpio prizą.
 3. Jei Kampanijos formą teikia kitas asmuo, kuris nėra įgaliotas atstovauti Dalyviui, prie Kampanijos formos reikia pridėti įgaliojimą atstovauti Dalyviui.
 4. Fizinis asmuo, deklaruojantis dalyvavimą Skatinimo kampanijoje pagal šių Sąlygų nuostatas, praneša ne apie savo, o apie konkretaus verslo subjekto dalyvavimą Kampanijoje.
 5. Svetainėje www.cropscience.bayer.lt pateikus Kampanijos formą, apie sėkmingą Kampanijos formos pateikimą Dalyvis informuojamas iš karto kompiuterio ekrane pasirodančia žinute. Be to, „Bayer“ vardu veikianti Agentūra gaus užpildytą Kampanijos formą ir patvirtins Dalyvio dalyvavimą Kampanijoje el. laišku, siunčiamu Kampanijos formoje Dalyvio nurodytu el. paštu. Patvirtinimo el. laiško negavęs Dalyvis privalo susisiekti su Agentūra, nurodyta 1.10 punkte.
 6. Dalyvio, kuris pagal privalomus įstatymus ir kitus teisės aktus nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šių Sąlygų tikslais, pateikta Kampanijos forma negalioja.
 7. Skatinimo kampanijai negalioja nepilnai arba netinkamai užpildytos Kampanijos formos.
 8. Kiekvienas dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną Kampanijos formą.
 9. Dalyvavimo Programoje laikotarpiu Dalyvis įsipareigoja atnaujinti savo duomenis, atnaujindamas Kampanijos formą pagal faktinę būseną.
 10. Organizatorius turi teisę patikrinti Dalyvio Kampanijos formoje pateiktų duomenų tikslumą arba juos atnaujinti ir šiuo tikslu prašyti Dalyvio pateikti papildomų duomenų ir dokumentų. Dalyviui pateikus neteisingus duomenis, Organizatorius turi teisę nutraukti Dalyvio dalyvavimą Skatinimo kampanijoje.

 

3. PRIZAI

 1. Dalyvis, Kampanijos laikotarpiu (nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.) įsigijęs 3.3 punkte nurodytą produktų kiekį, turi teisę gauti prizą. Kaip nurodyta 1.11 punkte, prizų skaičius yra ribotas.
 2. Produktus galima įsigyti iš bet kurio pardavėjo, turinčio teisę parduoti ir platinti „Bayer“ augalų apsaugos produktus Lietuvoje. 
 3. Jei dalyvis perka šių Taisyklių 1.7 punkte nurodytus Skatinimo kampanijos produktus, jis turi teisę gauti prizą.
  Prizų apskaičiavimas:
  1. Perkant produktus taškai gaunami tik per nustatytą laikotarpį pagal 1 lentelę už kiekvieną produktą, padauginant iš įsigyto kiekio. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, surinkti taškai nustoja galioti pasibaigus Kampanijai.
  2. Taškai renkami ir sumuojami iki Kampanijos pabaigos 2025 m. gruodžio 31 d. Nors lojalumo programa vykdoma dvejus metus, sąskaitas galima užregistruoti tais pačiais metais, kuriais buvo atliktas pirkimas. 2024 m. pirkinių paskutinė registracijos data yra 2025-01-15, o 2025 m. pirkinių – 2026-01-15.
  3. Nuo 2026 m. sausio 15 d. taškai keičiami į prizus.Prizo vertė apskaičiuojama pagal formulę: 100 taškų yra lygūs 1,00 (vienam eurui) EUR, suapvalinant euro (EUR) tikslumu. Siekiant išvengti abejonių, jei taškai nebus iškeisti į prizą pasibaigus pirmajam atsiskaitymo laikotarpiui, jų galiojimas nesibaigs ir juos vis tiek bus galima iškeisti per antrąjį atsiskaitymo laikotarpį.
  4. Dėl organizacinių priežasčių minimali pirkinių, suteikiančių teisę dalyvauti akcijoje, vertė yra 5 000 EUR (su PVM), kurią galima surinkti ir pasiekti per kelis pirkimus, pateikiant kelias sąskaitas faktūras.

  Prizą galima gauti kaip prekybos centro „Akropolis“ kuponą arba kelionių agentūros „Baltic Clipper“ kuponą. Prizą galima gauti ir abiejų – ir prekybos centro „Akropolis“, ir kelionių agentūros „Baltic Clipper“ kuponų pavidalu. Pasirinkus gauti prizą skirtingais kuponais, mažiausia kupono prizo suma yra 50 EUR (su PVM).

 4. Be to, jei Dalyvis yra fizinis asmuo, už gautas dovanas gyventojų pajamų mokestis bus sumokamas Agentūros tiesiogiai atitinkamai mokesčių institucijai.
 5. Kampanijoje nenustatomi jokie prizų gavimo žingsniai arba aukščiausia riba.
 6. Prizas nekeičiamas į jokį ekvivalentą (įskaitant grynuosius pinigus ar natūra). Dalyvio teisė atsiimti prizą nėra perleidžiama. Dalyvis neturi teisės reikalauti specialių prizo ypatybių ar gauti kitą prizą, nei nurodyta šiose Sąlygose.
 7. Prizo formatą (kortelė, spausdintas ar elektroninis kuponas ir kt.) ir prizo naudojimo taisykles kiekvieną kartą nustatys jį išdavęs subjektas. Kuponų naudojimo taisykles, galiojančias šių Sąlygų paskelbimo dieną, galima rasti svetainėse https://www.akropolis.lt/lt/dovanu-korteles-bendrosios-taisykles ir https://bc.lt/dovanu-kuponai/
 8. Prizas galios kupono išdavėjo nurodytą laikotarpį. Dalyvis turės savarankiškai pasitikslinti kupono galiojimo laikotarpį kreipęsis į jo išdavėją. 
 9. Organizatoriaus atsakomybė apsiriboja prizo įteikimu Dalyviui. Kelionę dalyvis arba jo nurodyti asmenys rezervuoja atitinkamai iš anksto, jų pasirinkta data. Prizą Dalyvis naudoja su jo išdavėju sutartu būdu ir jo siūlomų paslaugų teikimo apimtimi. Organizatorius neatsako už: a) Dalyvio nesugebėjimą atsiimti Organizatoriaus tinkamai atsiųstą Prizą, b) negalėjimą pasinaudoti Prizu per pasirinktą laiką, c) kelionės atšaukimą ir negalėjimą panaudoti Prizo kitu metu.
 10. Dalyvis patvirtina pirkimą pateikdamas Agentūrai įrodymą apie įsigytą Produktų kiekį, kaip nurodyta 3.12–3.15 punktuose.
 11. Dalyvis turi pateikti Agentūrai sąskaitas faktūras, patvirtinančias Produktų pirkimą. Jos turi būti siunčiamos nuskaityta forma Agentūros el. pašto adresu. Už atitinkamų dokumentų pildymą ir pateikimą visiškai atsako Kampanijos Dalyvis, o ne pardavėjas, iš kurio buvo įsigyti Kampanijos produktai. Pirkimo dokumento išdavimo data turi atitikti 1.4 punkte apibrėžtą Kampanijos terminą. Nuskaitytų / nufotografuotų 2024 m. pirkimo dokumentų pateikimo terminas – 2025-01-15, o 2025 m. pirkinių – 2026-01-15. Siunčiamuose dokumentuose turi būti nurodyti visi šalies mokesčių įstatymuose apibrėžti sąskaitų faktūrų duomenys.
 12. Siekiant išvengti abejonių, Kampaniją vykdanti Agentūra bendrovei „Bayer“ neteikia informacijos apie produktų kainas, nurodytas pateiktose sąskaitose faktūrose, ir informacijos apie kitus produktus, kurie nėra išvardyti 1.7 punkte. IT sistema, per kurią Dalyvis siunčia ankstesniame sakinyje nurodytus dokumentus, neleidžia Organizatoriui peržiūrėti Produktų kainų, nurodytų pardavimo dokumentuose. Agentūra pirmiau nurodytu būdu neteikia Organizatoriui jokios informacijos apie kainas ar pačių pirkimo dokumentų, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai yra būtini patvirtinti pirkimo teisėtumą ar jei to reikalauja įstatymai.
 13. Pirkimo dokumentai, pateikti pasibaigus nustatytam terminui, į bendrą pirkimo sumą neįskaitomi. Dalyviai patvirtina, kad jų užregistruoti pirkiniai yra galiojantys bei teisingi ir kad jie turi pirkimą patvirtinančių dokumentų originalus (pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą). Dalyviams griežtai draudžiama bandyti nesąžiningais būdais paveikti rezultatus.
 14. Jei Dalyvis nepateikė informacijos ar dokumentų, patvirtinančių teisę gauti prizą, arba Organizatorius abejoja, ar prizas turi būti skiriamas, 3.18 punkte nurodyta prizo įteikimo data atitinkamai atidedama. Kilus abejonių dėl to, ar Dalyvis atitinka visas šių Sąlygų nuostatas, Organizatorius turi teisę sustabdyti prizo skyrimą, kol Dalyvis įrodys, kad sąlygos yra įvykdytos.
 15. Dalyvaudamas Kampanijoje Dalyvis duoda neatšaukiamą sutikimą tikrinti išsiųstose ataskaitose nurodytus įsigytų Produktų kiekius. „Bayer“ atstovas turi teisę patikrinti iš pardavėjų pirktą kiekį arba prašyti, kad Dalyvis pateiktų pirkimą patvirtinančius dokumentus. Organizatorius turi teisę kreiptis į pardavėją, iš kurio Dalyvis įsigijo Produktų, kad patikrintų įsigytų Produktų kiekius ir išsiaiškintų, ar buvo išrašytos atitinkamos sąskaitos faktūros, ar nebuvo atlikta korekcijų, dėl kurių sumažėtų pirkinių vertė. Atitikties patikrą galima atlikti šios Kampanijos laikotarpiu ir 1 metus nuo jos pabaigos.
 16. Organizaciniais sumetimais, paraiškos formoje arba el. laiške Organizatoriaus agentūrai Dalyvis patvirtina Organizatoriui Prizo tipą, ar renkasi prekybos centro „Akropolis“ dovanų kuponą, ar „Baltic Clipper“ kelionių agentūros dovanų kuponą. Organizatoriui pranešus apie Dalyvio pasirinktą kupono tipą, jo keisti nebegalima. Organizatorius neatsako už: a) Dalyvio nesugebėjimą atsiimti Organizatoriaus tinkamai atsiųstą Prizą, b) negalėjimą pasinaudoti Prizu per Prizą gavusio asmens pasirinktą laiką, c) kelionės atšaukimą ir negalėjimą panaudoti Prizo kitu metu.
 17. Prizą(-us) Agentūra išsiųs Dalyviui 2 dalimis – per 3 mėnesius nuo paraiškos pateikimo įvertinimo: atitinkamai 2025 m. balandžio 15 d. ir 2026 m. balandžio 15 d.Prizai bus pristatyti registruota siunta.
 18. Organizatorius pasilieka teisę Skatinimo kampanijos metu pakeisti prizo tipą į panašios kokybės, funkcionalumo ir vertės Prizus.

 

4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS TAISYKLĖS

 1. Pretenzijos, kylančios iš šių Sąlygų ir susijusios su Produktų platinimu, turi būti teikiamos pardavėjui, iš kurio Dalyvis pirko Produktus. „Bayer“ jokiu būdu neatsako už pardavėjo veiksmus ar neveikimą šiuo atžvilgiu.
 2. Kitos pretenzijos, kylančios iš šių Sąlygų, įskaitant abejones dėl taškų skaičiavimo tikslumo, teikiamos Organizatoriui bet kuriuo Kampanijos vykdymo metu, už 2024 m.ne vėliau kaip iki 2025-05-02 už 2025 m. atsiskaitymo laikotarpį ir iki 2026-05-02. atsiskaitymo laikotarpį, nusiunčiant el. laišką adresu bayer@visosloterijos.lt su prierašu „Skundas, susijęs su Skatinimo kampanija „Apsaugokite derlių su „Bayer“ produktais“).
 3. Skundo pateikimo data yra jo gavimo Organizatoriaus el. pašto adresu, nurodytu šių Sąlygų 2.2. punkte, data arba el. laiško gavimo į Organizatoriaus atstovo pašto dėžutę data.
 4. Organizatorius per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo skundo gavimo dienos išnagrinės pateiktą skundą ir informuos skundo teikėją apie priimtą sprendimą, išsiųsdamas registruotą laišką su patvirtinimu apie gavimą arba atsakydamas elektroniniu būdu 2.2 punkte nurodytu adresu.
 5. Šalys stengsis taikiai išspręsti visus galimus ginčus, susijusius su šia Skatinimo kampanija. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, jį spręs kompetentingas Vilniaus apylinkės teismas.

5. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Organizatoriaus atsakomybė Dalyviams apsiriboja prizų, kuriuos Dalyvis turi teisę gauti, verte. Siekiant išvengti abejonių, Organizatorius neatsako už prizų techninius gedimus ar defektus.
 2. Organizatorius neatsako už Dalyvių pateikiamus melagingus duomenis ar trečiosios šalies duomenis. Dalyvis, pateikęs melagingus duomenis ar trečiosios šalies duomenis, netenka teisės į prizą.
 3. Organizatorius neatsako už interneto, kurį naudoja Dalyviai siųsdami Kampanijos formas ir kurį naudoja Organizatorius susisiekdamas su Dalyviu, veikimą.
 4. Organizatorius neatsako už prarastas ar internete pasimetusias Kampanijos formas, už Kampanijos formose siunčiamą turinį, individualius kompiuterio nustatymus ir jų konfigūravimo būdą, taip pat už prieigos prie interneto teikėjų teikiamų paslaugų nuostatas ar triktis.
 5. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl Kampanijos (išskyrus įstatymų numatytą atsakomybę).  

 

6. ATSAKOMYBĖ UŽ PRISTATYMO PASLAUGAS

 1. Kampanijos Organizatorius nepadengia Kampanijos dalyvio patirtų išlaidų, susijusių su dalyvavimu Kampanijoje, pavyzdžiui, telefono, pašto ir interneto ryšio išlaidų
 2. Organizatorius neatsako už su šia Kampanija susijusių laiškų, telegramų ir kitų siuntų, siunčiamų Organizatoriaus, jo vardu arba Organizatoriui paštu, kurjeriu ar per interneto paslaugų teikėjus, pristatymą, tikslumą ir gavimą laiku.
 3. Organizatorius neatsako už pažeidimus, susijusius su prizo vėlavimu ar nepristatymu, atsiradusius dėl to, kad Dalyvis neteisingai pateikė adresą ir kitus duomenis, reikalingus prizui išduoti.
 4. Kiekvienam dalyviui nurodytu telefono numeriu arba el. paštu bus atskirai pranešta apie paskirtą prizą.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvavimas Skatinimo kampanijoje yra visiškai savanoriškas. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti toliau dalyvauti Skatinimo kampanijoje, įskaitant atvejus, kai jie nesutinka su Skatinimo kampanijos taisyklių pakeitimais.
 2. Dėl svarbių priežasčių Organizatorius gali bet kada vienašališkai nutraukti Dalyvio dalyvavimą Programoje, nesuteikdamas jokios kompensacijos savo nuožiūra. Pirmiau minimos svarbios priežastys yra šios:

  a) Dalyvis pažeidė šių Sąlygų taisykles;

  b) Dalyvio veikla kenkia Organizatoriaus geram vardui ar interesams;

  c) Dalyvis nebeatitinka dalyvavimo Skatinimo kampanijoje sąlygų, t. y. nustojo vykdyti verslo veiklą ar pakeitė vykdomos verslo veiklos pobūdį; arba

  d) buvo nustatyta kitų sąlygų pažeidimų, kurie Programos vykdymo metu gali būti laikomi netinkamais, pavyzdžiui, kyla pagrįstų įtarimų, kad pirkimo operacijos atliekamos tariamai, tik siekiant gauti prizą, t. y. nesąžiningai, nesilaikant Sąlygų taisyklių arba kokiu nors kitu būdu, keliančiu abejonių dėl pagrindo skirti prizą.

 3. Apie sprendimą nutraukti dalyvavimą būtina pranešti raštu, nurodant dalyvavimo Programoje nutraukimo priežastį.
 4. Šiose Sąlygose apibrėžiamos tik „Bayer“ ir Skatinimo kampanijos Dalyvių teisės ir pareigos, čia nurodoma apimtimi.Šias Sąlygas apibrėžia Organizatorius. Kilus abejonių dėl jų turinio, bet kokius klausimus Dalyvis gali siųsti šiuo el. pašto adresu bayer@visosloterijos.lt.

   

 5. „Bayer“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas (įskaitant Produktų, kuriems jos taikomos, sąrašą ir taškų skaičių) ir nutraukti arba sustabdyti Skatinimo kampaniją nenurodydama priežasčių. Apie Kampanijos ankstyvą nutraukimą, sustabdymą ar pakeitimus„Bayer“ įprastu būdu informuos Dalyvius prieš dvi savaites, naudodama nurodytus Dalyvio kontaktinius duomenis. Sąlygų pakeitimai negali pažeisti nustatytų Dalyvių teisių.
 6. Jei tam tikra Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neveiksminga, tos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių Sąlygų nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Organizatorius dės visas pastangas, kad pakeistų negaliojančią arba neveiksmingą nuostatą nauja teisėta nuostata.
 7. Reklaminė ir skatinimo medžiaga pateikiama informaciniais tikslais. Privalomos yra tik šios Sąlygos.
 8. Su Sąlygomis reikia sutikti be išlygų.
 1. Kampanijai taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

Registruoti pirkimus

Norėdami dalyvauti „Bayer“ Akcijoje dalyviai turi užpildyti registracijos formą ir pateikti sąskaitų kopijas, kuriose nurodomi BAYER produktų pirkimai.

Jei turite klausimų kreipkitės telefonu +37064316618 ar rašykite į bayer@visosloterijos.lt.

Registruotis

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“