SKATINIMO KAMPANIJOS „Superprizas Lietuva“ SĄLYGOS (toliau – Skatinimo kampanija) 2022 m. sausio 1 d.

1. BENDRA INFORMACIJA

 1. Kampanijos organizatorė yra bendrovė „Bayer Sp. z o.o.“, kurios būstinė yra adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos miesto apylinkės teismo 12-ojo ūkio skyriaus, KRS (nacionalinio teismo registro) Nr. 0000035338, akcinis kapitalas 151 340 000,00 PLN, REGON (nacionalinio oficialaus verslo subjektų registro Nr.) Nr. 010374922, NIP (PVM mokėtojo kodas) Nr. 526-00-19-068 (toliau – „Bayer“ arba Organizatorius).
 2. Skatinimo kampanija vykdoma Lietuvoje.
 3. Šiame dokumente apibrėžiamos dalyvavimo skatinimo kampanijoje sąlygos bei nustatomos Dalyvio ir Organizatoriaus bendradarbiavimo, susijusio su Skatinimo kampanija, taisyklės.
 4. Skatinimo kampanijos laikotarpis: nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 15 d. (iki 2022 m. lapkričio 1 d., jeigu vykdoma skundo nagrinėjimo procedūra) (imtinai).
 5. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės, įsigiję Skatinimo kampanijos produktų (toliau – Dalyvis), išskyrus toliau šiame punkte nurodytus atvejus. Skatinimo kampanijoje negali dalyvauti: (i) ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės, įsigiję Skatinimo kampanijos produktų su tikslu juos platinti; (ii) vartotojai, kaip tai suprantama pagal taikytinus įstatymus. Skatinimo kampanijoje dalyvauja tik verslo subjektai (verslo savininkai ar ūkininkai, vykdantys ekonominę veiklą).
 6. Kampanijoje taip pat negali dalyvauti verslo subjektai, kurie yra Organizatoriaus ar Agentūros institucijų darbuotojai ir nariai.
 7. Kampanijos produktai yra šie „Bayer“ produktai: „Bariton® Super“, „Redigo® Pro“, „Attribut®“, „Betanal® 160“, „Estet“, „Fenix®“, „Grodyl®“, „Hussar® Activ Plus“, „Incelo®“, BioPower®, „Komplet®“, „Mateno® DUO“, „Maister® Power“, „MCPA Super“, „Nortron®“ „Puma Universal®“, „Sekator®“, „Targa Super“, „Cerone®“, „Aliette®“, „Delaro® Forte“, „Cayunis®“, „Falcon® Forte“, „Folicur®“, „Infinito®“, „Input®“, „Input® Triple“, „Leimay“, „Previcur® Energy“, „Propulse®“, „Prosaro®“, „Serenade® ASO“, „Tilmor®“, „Variano Xpro®“, „Decis® Mega“, „Movento®“ (toliau kartu – Produktai). „Bayer“ pasilieka teisę įtraukti į Skatinimo kampaniją kitų produktų, dėl to Dalyviams nereikės dar kartą sutikti su šiomis Sąlygomis.
 8. Visą programos vykdymo laiką šias Sąlygas bus galima peržiūrėti Organizatoriaus biure bei interneto svetainėse www.agro.bayer.com.pl ir www.cropscience.bayer.lt. Sąlygų tekstą taip pat gali pateikti Organizatoriaus atstovai.
 9. Produktai, kuriems taikoma Skatinimo kampanija, bus parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.
 10. Organizatorius įgalioja išorės paslaugų teikėją – rinkodaros agentūrą RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialą, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, 47184, įmonės kodas: 211884470, PVM mokėtojo kodas: LT290068468117, tel.: 864316618, el. paštas: bayer@visosloterijos.lt (toliau – Agentūra) – įvykdyti Kampanijos sąlygas.
 11. Dėl riboto Organizatoriaus nustatyto prizams skirto biudžeto Dalyvių skaičius yra ribotas. Jei paraiškas pateiks daugiau suinteresuotų subjektų nei numatyta biudžete, prizai bus įteikiami atsižvelgiant į Kampanijos formos, nurodytos 2.1 punkte, pateikimo datos eiliškumą. Organizatorius nedelsdamas informuos Kampanijos formas teikiančius subjektus apie paraiškų priėmimo etapo pabaigą. Organizatorius nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kurias teikia subjektai, atitinkantys taisyklėse nustatytas sąlygas, bet negalintys dalyvauti Skatinimo kampanijoje dėl Dalyvių skaičiaus apribojimo. 

2. SKATINIMO KAMPANIJOS TAISYKLĖS

 1. Skatinimo kampanijoje gali dalyvauti bet kuris Taisyklių 1.5 punkte nurodytas subjektas, internetu pateikdamas paraišką Organizatoriaus vardu veikiančiai Agentūrai pagal šabloną, kuris yra pridedamas kaip šių Sąlygų priedas (toliau – Kampanijos forma). Pateikdamas Kampanijos formą, Dalyvis sutinka su šiomis Sąlygomis. Registracijos internetu forma bus paskelbta, ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 28 d.
 2. Kampanijos forma turi būti užpildyta, patvirtinta ir pateikta įgaliotojo Dalyvio atstovo ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 15 d. ir pateikta 1.10 punkte nurodytai Agentūrai interneto svetainėje www.cropscience.bayer.lt.
 3. Jei Kampanijos formą teikia kitas asmuo, kuris nėra įgaliotas atstovauti Dalyviui, prie Kampanijos formos reikia pridėti įgaliojimą atstovauti Dalyviui.
 4. Fizinis asmuo, deklaruojantis dalyvavimą Skatinimo kampanijoje pagal šių Sąlygų nuostatas, praneša ne apie savo, o apie konkretaus verslo subjekto dalyvavimą kampanijoje.
 5. Apie sėkmingą Kampanijos formos pateikimą Dalyvis informuojamas iš karto svetainėje www.cropscience.bayer.lt pateikus Kampanijos formą kompiuterio ekrane pasirodančia žinute. Be to, „Bayer“ vardu veikianti Agentūra gaus užpildytą Kampanijos formą, ji patvirtins Dalyvio dalyvavimą Kampanijoje el. laišku, siunčiamu Kampanijos formoje Dalyvio nurodytu el. paštu. Dalyviui negavus patvirtinimo, jis privalo susisiekti su „Bayer“ vardu veikiančia Agentūra.
 6. Būtina skatinimo kampanijos dalyvavimo sąlyga – susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
 7. Nepilnai arba netinkamai užpildyta Kampanijos forma laikoma negaliojančia.8. Vieną sąskaitą faktūrą dalyvavimui Kampanijoje Dalyvis gali pateikti tik vieną kartą.
 8. Dalyvavimo Kampanijoje laikotarpiu Dalyvis įsipareigoja informuoti Agentūrą apie savo pasikeitusius duomenis, kuriuos pateikė Kampanijos formoje registracijos metu, jei šie duomenys pasikeistų Kampanijos laikotarpiu.
 9. Organizatorius turi teisę patikrinti Dalyvio kampanijos formoje pateiktų duomenų tikslumą arba juos atnaujinti ir šiuo tikslu prašyti Dalyvio pateikti papildomų duomenų ir dokumentų. Jei Dalyvis pateikia neteisingus arba netikrus duomenis, Organizatorius turi teisę nutraukti Dalyvio dalyvavimą Skatinimo kampanijoje.

3. PRIZAI

 1.  Dalyvis, Kampanijos laikotarpiu (nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 15 d.) įsigijęs 3.3 punkte nurodytą produktų kiekį, turi teisę gauti prizą. Kaip nurodoma 1.11. punkte – prizų skaičius yra ribotas.
 2. Produktai turi būti perkami iš bet kurio pardavėjo, turinčio teisę parduoti ir platinti „Bayer“ augalų apsaugos produktus Lietuvoje.
 3. Dalyviui įsigijus Skatinimo kampanijos produktų, nurodytų šių Taisyklių 1.7 punkte, jis turi teisę gauti prizą. Prizo vertė priklauso nuo pirkimų sumos (be PVM) žr. žemiau esančią lentelę). Dalyvis turi teisę rinktis vieną prizą pasirinktinai:
  1. Prekybos centro „Akropolis“ dovanų kuponą, arba
  2. „Baltic Clipper“ kelionių agentūros dovanų kuponą. 
 4.   Kuponas nekeičiamas į pinigus.
  Pirkimų suma be PVM
  Prizo (kupono) vertė
  10 000 – 19 999 €
  150 €
  20 000 – 29 999 €
  310 €
  30 000 – 39 999 €
  530 €
  40 000 – 49 999 €
  760 €
  50 000 – 59 999 €
  990 €
  60 000 – 69 999 €
  1 250 €
  70 000 – 79 999 €
  1 500 €
  80 000 – 89 999 €
  1 750 €
  90 000 – 99 999 €
  2 000 €
  100 000 – 109 999 €
  2 250 €
  110 000 – 119 000 €
  2 500 €
  120 000 €
  2 750 €
 5. Jei Dalyvis yra fizinis asmuo, jis įgyja teisę gauti papildomą paskatinimą, kurio suma lygi nuo įteikto prizo vertės apskaičiuotai tokio Dalyvio vardu mokėtino LR gyventojų pajamų mokesčio sumai. Agentūra apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka gyventojų pajamų mokestį tiesiogiai atitinkamai mokesčių institucijai. Nuo fiziniam asmeniui įteikto prizo vertės sumokėtas pajamų mokestis nėra laikomas fizinio asmens pajamomis.
 6. Dalyviui įsigijus pirkinių atitinkamai už didesnę sumą – kiekvieną kartą tenkinant sąlygą nurodytą punkte 3.3, jis taip pat turės galimybę gauti keletą (daugiau nei vieną) prizų.
 7. Prizas nekeičiamas į jokį ekvivalentą (įskaitant grynuosius pinigus ar atsiskaitymą natūra). Dalyvio teisė atsiimti prizą nėra perleidžiama. Dalyvis neturi teisės reikalauti specialių prizo ypatybių ar gauti kitą prizą, nei nurodyta šiose Sąlygose.
 8. Prizo formatą (kortelė, spausdintas ar elektroninis kuponas, kt.) ir Prizo naudojimo taisykles kiekvieną kartą nustatys jį išdavęs subjektas. Su kuponų (dovanų kortelių) naudojimo taisyklėmis, galiojančiomis šių nuostatų paskelbimo dieną, galima susipažinti el. https://www.akropolis.lt/lt/dovanu-korteles-bendrosios-taisykles ir https://bc.lt/dovanu-kuponai/.
 9. Prizas galios kupono (dovanų kortelės) išdavėjo nurodytą laikotarpį. Dalyvis privalės savarankiškai pasitikrinti kupono (dovanų kortelės) galiojimo laiką su jo išdavėju.
 10. Organizatoriaus atsakomybė apsiriboja prizo įteikimu Dalyviui. Kelionę dalyvis arba jo nurodyti asmenys rezervuoja atitinkamai iš anksto, jų pasirinkta data. Prizą Dalyvis naudoja su jo išdavėju sutartu būdu ir jo siūlomų paslaugų teikimo ribose. Organizatorius neatsako už: a) Dalyvio nesugebėjimą tinkamai atsiimti Organizatoriaus įteiktą Prizą, b) negalėjimą pasinaudoti Prizu pasirinktu laiku c) kelionės atšaukimą ir nesugebėjimą realizuoti Prizo kitu metu.
 11. Dalyvis patvirtina pirkimą pateikdamas Agentūrai įrodymą apie įsigytų Produktų vertę, kaip nurodyta 3.12-3.16 punktuose.
 12. Dalyvis turi pateikti Agentūrai sąskaitas faktūras, patvirtinančias Produktų pirkimą, prisegant skenuotas / fotografuotas sąskaitų kopijas pildant registracijos formą arba išsiųsti Agentūros el. pašto adresu. Už atitinkamų dokumentų pildymą ir pateikimą visiškai atsako Kampanijos Dalyvis, o ne pardavėjas, iš kurio buvo įsigyti Kampanijos produktai. Pirkimo dokumento išdavimo data turi atitikti 1.4 punkte apibrėžtą Kampanijos terminą. Nuskenuotų / nufotografuotų pirkimo dokumentų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 15 d. Siunčiamuose dokumentuose turi būti nurodyti visi Lietuvos mokesčių įstatymuose apibrėžti sąskaitų faktūrų duomenys.
 13. Pirkimų suma apskaičiuojama pagal Dalyvio pateiktų sąskaitų informaciją sumuojant 1.7 punkte nurodytų produktų pirkimus eurais be pridėtinės vertės mokesčio.
 14. Agentūra vykdanti Kampaniją „Bayer“ nesuteikia informacijos apie Dalyvių pateiktose sąskaitose nurodytas produktų kainas bei įsigytus kitus produktus, nei nurodytus 1.7 punkte.
 15. Pirkimo dokumentai, pateikti pasibaigus nustatytam terminui, neįskaitomi į bendrą pirkimo sumą. Pateikdami registraciją Dalyviai patvirtina, kad jų užregistruoti pirkiniai yra galiojantys bei teisingi ir kad jie turi pirkimą patvirtinančių dokumentų originalus (pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą). Dalyviams griežtai draudžiama bandyti nesąžiningais būdais paveikti rezultatus ir pretenduoti į prizus.
 16. Jei Dalyvis nepateikė informacijos ar dokumentų, patvirtinančių teisę gauti prizą, arba Organizatorius abejoja, ar prizas turi būti skiriamas, 3.12 punkte nurodyta prizo įteikimo data atitinkamai atidedama. Kilus abejonių dėl to, ar Dalyvis atitinka visas šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, Organizatorius turi teisę sustabdyti prizo skyrimą, kol Dalyvis įrodys, kad sąlygos yra įvykdytos.
 17. Dalyvaudamas kampanijoje Dalyvis duoda neatšaukiamą sutikimą, leidžiantį tikrinti išsiųstose ataskaitose nurodytų įsigytų Produktų vertes. „Bayer“ atstovas turi teisę patikrinti iš pardavėjų pirktą kiekį arba prašyti, kad Dalyvis pateiktų originalius pirkimą patvirtinančius dokumentus. Organizatorius turi teisę kreiptis į pardavėją, iš kurio Dalyvis įsigijo Produktų, kad patikrintų įsigytų Produktų vertes ir išsiaiškintų, ar buvo išrašytos atitinkamos sąskaitos faktūros, ar nebuvo atlikta taisymų, dėl kurių sumažėtų pirkimų vertė, kuria remiantis skiriamas prizas.
 18. Dėl organizacinių priežasčių Dalyvis, nurodydamas paraiškos formoje arba el. laiške Agentūrai, patvirtina Prizo tipą (prekybos centro „Akropolis“ dovanų kuponas, ar „Baltic Clipper“ kelionių agentūros dovanų kuponas). Dalyvio pasirinktas Kupono tipas po įsigaliojusio pranešimo Organizatoriui negali būti keičiamas.
 19. Prizą (-us) Agentūra įteiks Dalyviui ne vėliau kaip 2023 m. sausio 31 d. Įteikimas bus patvirtintas protokolu, kurį turi pasirašyti įgaliotasis Dalyvio atstovas.
 20. Organizatorius pasilieka teisę Kampanijos metu pakeisti Prizą (-us) į panašios kokybės, funkcionalumo ir vertės Prizus.

 

4. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS TAISYKLĖS

 1.  Pretenzijos, susijusios su Produktų platinimu, pateikiamos pardavėjui, iš kurio Dalyvis pirko Produktus. „Bayer“ neatsako už pardavėjo veiksmus ar neveikimą.
 2. Kitos pretenzijos, susijusios su šiomis Sąlygomis, įskaitant abejones dėl pirkinių verčių skaičiavimo tikslumo, pateikiamos Organizatoriui raštu adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland (Lenkija) arba el. pašto adresu bayer@visosloterijos.lt (su pastaba „Complaint in relation to the Promotional Campaign „Superprize Lithuania“) ne vėliau kaip iki 2022 lapkričio 15 d.
 3. Skundo pateikimo data yra jo gavimo Organizatoriaus adresu, nurodytu šių Taisyklių 4.2. punkte, data arba el. laiško gavimo į Organizatoriaus atstovo pašto dėžutę data.
 4. Organizatorius per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo skundo gavimo dienos išnagrinės pateiktą skundą ir informuos skundo teikėją apie priimtą sprendimą išsiųsdamas registruotą laišką su patvirtinimu apie gavimą arba atsakydamas elektroniniu būdu 4.2 punkte nurodytu adresu.
 5. Šalys stengsis taikiai išspręsti visus galimus ginčus, susijusius su šia Skatinimo kampanija. Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, jį spręs kompetentingas Vilniaus apylinkės teismas.

 

5. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 1. Organizatoriaus atsakomybė Dalyviams apsiriboja prizų, kuriuos Dalyvis turi teisę gauti, verte. Organizatorius neatsako už prizų techninius gedimus ar defektus.
 2. Organizatorius neatsako už Dalyvių pateiktus melagingus duomenis ar trečių šalių duomenis ir iš to kylančias pasekmes, susijusias su Skatinimo kampanijos vykdymu. Dalyvis, pateikęs melagingus duomenis ar trečių šalių duomenis, netenka teisės gauti prizo.
 3. Organizatorius neatsako už interneto, kurį naudoja Dalyviai siųsdami kampanijos formas ir kurį naudoja Organizatorius susisiekdamas su Dalyviu, veikimą.
 4. Organizatorius neatsako už prarastas ar internete pasimetusias Kampanijos formas, už Kampanijos formose siunčiamą turinį, individualius kompiuterio nustatymus ir jų konfigūravimo būdą, taip pat už prieigos prie interneto teikėjų teikiamų paslaugų nuostatas ar triktis.
 5. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, patirtą dėl Kampanijos (išskyrus įstatymų numatytą atsakomybę).

 

6. ATSAKOMYBĖ UŽ PRISTATYMO PASLAUGAS

 1. Organizatorius neatsako už su šia Kampanija susijusių laiškų, žinučių ir kitų siuntų, siunčiamų Organizatoriaus vardu arba Organizatoriaus / Organizatoriui paštu, kurjeriu ar per interneto paslaugų teikėjus, pristatymą, tinkamumą ir savalaikiškumą.
 2. Organizatorius neatsako už sąlygų pažeidimus, susijusius su prizo pristatymo vėlavimu ar nepristatymu, atsiradusius dėl to, kad Dalyvis netinkamai nurodė adresą ar kitus būtinus duomenis.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvavimas Skatinimo kampanijoje yra savanoriškas. Dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti toliau dalyvauti Skatinimo kampanijoje, įskaitant atvejus, kai jie nesutinka su skatinimo kampanijos taisyklių pakeitimais.
 2. Dėl svarbių priežasčių Organizatorius gali bet kada vienašališkai nutraukti Dalyvio dalyvavimą kampanijoje nesuteikdamas jokios kompensacijos savo nuožiūra. Pirmiau paminėtos svarbios priežastys yra šios:
  1. Dalyvis pažeidė šių Sąlygų taisykles;
  2. Dalyvio veikla kenkia Organizatoriaus geram vardui ar interesams;
  3. Dalyvis nebeatitinka dalyvavimo Skatinimo kampanijoje sąlygų, t. y. nustojo vykdyti verslo veiklą ar pakeitė vykdomos verslo veiklos pobūdį; arba
  4. buvo nustatyta kitų sąlygų pažeidimų, kurie kampanijos vykdymo metu gali būti laikomi netinkamais, pavyzdžiui, kyla pagrįstų įtarimų, kad pirkimo operacijos atliekamos tariamai, tik siekiant gauti prizą, t. y. nesąžiningai, nesilaikant Sąlygų taisyklių arba kokiu nors kitu būdu, keliančiu abejonių dėl prizo suteikimo pagrindo buvimo.
 3. Apie sprendimą nutraukti dalyvavimą būtina pranešti raštu, nurodant dalyvavimo Programoje nutraukimo priežastį.
 4. Šiose Sąlygose apibrėžiamos tik „Bayer“ ir Skatinimo kampanijoje dalyvaujančių Dalyvių teisės ir pareigos ir nurodoma jų apimtis. Organizatorius apibrėžia šias Sąlygas. Kilus abejonėms dėl jų turinio, bet kokius su jomis susijusius klausimus Dalyvis gali siųsti raštu adresu Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Poland (Lenkija) arba el. pašto adresu bayer@visosloterijos.lt.
 5. „Bayer“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas ir nutraukti arba sustabdyti Skatinimo kampaniją nenurodydama priežasčių. „Bayer“ informuos Dalyvius prieš dvi savaites apie kampanijos ankstyvą nutraukimą, sustabdymą ar pakeitimus įprastu būdu naudodama nurodytus Dalyvio kontaktinius duomenis. Sąlygų pakeitimai negali pažeisti nustatytų Dalyvių teisių.
 6. Jei tam tikra Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neveiksminga, tos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių Sąlygų nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Organizatorius dės visas pastangas, kad pakeistų negaliojančią arba neveiksmingą nuostatą nauja teisėta nuostata.
 7. Reklaminė ir skatinimo medžiaga pateikiama informaciniais tikslais. Tik šios Taisyklės yra privalomos.
 8. Su Sąlygomis reikia sutikti be išlygų.
 9. Kampanija reglamentuojama atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kaip dalyvauti akcijoje?

Norėdami dalyvauti „Bayer“ Akcijoje dalyviai turi užpildyti registracijos formą ir pateikti sąskaitų kopijas, kuriose nurodomi BAYER produktų pirkimai.

Jei turite klausimų kreipkitės telefonu 864316618 ar rašykite į bayer@visosloterijos.lt.

Registruotis

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“