Tinklalapio naudojimo taisyklės

Prieigai prie šio tinklalapio taikomos toliau išdėstytos sąlygos. Prašome naudotis šiuo tinklalapiu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su jomis. Tinklalapį parengė ir administruoja „Bayer AG“ (toliau – BAYER). Pasiliekame teisę nutraukti šio tinklalapio veikimą, visiškai ar iš dalies jį pakeisti, taip pat visiškai ar iš dalies pakeisti Tinklalapio naudojimo taisykles. Prašom atkreipti dėmesį, kad keisti galime savo nuožiūra ir iš anksto nepaskelbę. Todėl prašom kitą kartą apsilankius tinklalapyje peržiūrėti, ar nėra pakeitimų sąlygose.

Naudojimosi ir naudos perleidimas

BAYER yra vienintelė visų šiame tinklalapyje paskelbtų duomenų, dokumentų ir iliustracijų savininkė. Naudotis šia informacija leidžiama su sąlyga, kad kopijuojant bus pridedamas prierašas apie autoriaus teises, kad informacija nebus naudojama komerciniais tikslais, kad duomenys nebus keičiami ir kad iš tinklalapio paimtos iliustracijos bus naudojamos tik kartu su tekstu.


Prekių ženklai ir autoriaus teisės

Visi šio tinklalapio prekių ženklai priklauso BAYER, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip arba būtų akivaizdžios trečiųjų asmenų teisės. Bet koks neteisėtas šių prekių ženklų ar kitos medžiagos naudojimas aiškiai draudžiamas ir laikomas autoriaus teisių, prekių ženklų įstatymų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.


Atsakomybės ribojimas

BAYER šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją parengė profesionaliai ir kruopščiai, remdamasi savo žiniomis, pagal vidaus ir išorės šaltinius. Šią informaciją siekiame nuolat plėsti ir tikslinti. Informacija skirta tik BAYER ir jos produktams bei paslaugoms pristatyti, tačiau nepateikiamas joks aiškus ar numanomas pareiškimas arba garantija, kad ji teisinga ar išsami. Pirmiausia norime atkreipti dėmesį, kad ši informacija gali būti ne pati naujausia. Todėl prieš ja naudojantis rekomenduojame patikrinti. Šiame tinklalapyje pateiktos rekomendacijos neatleidžia Jūsų nuo pareigos tikrinti informaciją (ypač saugos duomenų ir technines specifikacijas) ir produktus (ar jie tinka tam tikram tikslui). Jeigu reikėtų patarimo ar nurodymų dėl mūsų produktų ar paslaugų, prašom kreiptis tiesiogiai. Šio tinklalapio vartotojai pareiškia, kad sutinka su prieiga prie tinklalapio ir prie jo turinio savo sąskaita. Nei BAYER, nei tretieji asmenys, dalyvavę rašant, kuriant ar reklamuojant šį tinklalapį, negali būti laikomi atsakingais už žalą, patirtą dėl prieigos prie šio tinklalapio ar negalėjimo prie jo prieiti, dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu ar negalėjimo juo naudotis arba dėl to, kad buvo remtasi šiame tinklalapyje pateikta informacija.


Trečiųjų šalių tinklalapiai ir nuorodos

Pateikdama nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, BAYER nepatvirtina jų turinio, taip pat neprisiima atsakomybės už galimybę pasiekti šiuos tinklalapius ar jų turinį ir už žalą, patirtą dėl bet kokio naudojimosi jų turiniu. Šios nuorodos pateikiamos patogumo labui, tačiau riziką dėl naudojimosi šiais tinklalapiais vartotojas prisiima pats.


Jūsų pateikiami duomenys

Šiuo tinklalapiu besinaudojantis asmuo yra visiškai atsakingas už turinį ir teisingumą duomenų, kuriuos jis pateikia BAYER, taip pat už tai, kad nebūtų pažeistos su jais susijusios trečiųjų asmenų teisės. Vartotojas sutinka, kad BAYER saugotų tokius duomenis ir naudotų juos statistinės analizės arba kitu nurodytu verslo tikslu, nebent informacija susijusi su asmens duomenimis ir nėra bendro pobūdžio ar bendro naudojimo informacija. BAYER turi teisę naudoti tokių pranešimų turinį, įskaitant idėjas, išradimus, planus, metodus ir žinias, bet kuriam tikslui, pvz., produktams ir paslaugoms kurti, gamybai ir (ar) rinkodarai. Taip pat turi teisę šią informaciją kopijuoti ir pateikti tretiesiems asmenims be jokių apribojimų.


Tarptautiniai vartotojai

Šį tinklalapį BAYER tikrina, administruoja ir atnaujina Lietuvoje. Jis skirtas naudoti tik šioje šalyje. BAYER negarantuoja, kad pateikiami duomenys yra teisingi ir už Lietuvos ribų, kad produktus ir paslaugas galima gauti tokios pat išvaizdos ar dydžio ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Jeigu naudojatės šiuo tinklalapiu ar parsisiunčiate duomenis iš jo ne Lietuvoje, prašom atkreipti dėmesį: Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad Jūsų veiksmai atitiktų vietos, kurioje esate, įstatymus.

Šiame tinklalapyje minimi produktai gali būti pateikiami (priklausomai nuo šalies) įvairiomis pakuotėmis, skirtingų dydžių paketais arba su skirtingais užrašais ar žymėjimu.

JAV „Bayer“ grupės veiklą vykdo „Bayer Corporation“. JAV pirkėjai turi kreiptis į vieną iš šių bendrovių.


BAYER produktų pardavimas

Mūsų produktai parduodami pagal naujausio leidimo Bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas.


Taikomi įstatymai

Visoms teisinėms pretenzijoms ar ieškiniams, susijusiems su šiuo tinklalapiu ar jo naudojimu, taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinės komercinės teisės nuostatas, 1964 m. liepos 1 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo ir 1980 m. balandžio 11 d. JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių.


Pareiškimai dėl ateities

Šiame tinklalapyje gali būti pareiškimų dėl ateities, pagrįstų dabartinėmis „Bayer“ grupės ar pogrupio vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Dėl įvairių žinomų ir nežinomų rizikos veiksnių, neapibrėžtumo ir kitų veiksnių gali atsirasti esminių skirtumų tarp čia pateikiamų apytikrių įvertinimų ir faktinių bendrovės rezultatų, finansinės padėties, plėtros ar veiklos ateityje. Kai kurie iš šių veiksnių aptarti viešose „Bayer“ ataskaitose, su kuriomis galima susipažinti www.bayer.com. Bendrovė neprisiima pareigos tikslinti šiuos pareiškimus dėl ateities ar pritaikyti juos prie ateities įvykių ar pokyčių.