100614
Winterweizen zu Beginn des Schossens
Wheat, shoot development stage

Fungicidų efektyvumas

 

Fungicidų efektyvumas javuose

 Ascra Xpro 
 Falcon Forte
 Input Input Triple
 Prosaro Siltra Xpro Variano Xpro

Miltligė (Blumeria
graminis)

XX (X)XXX(X)XXXXXXXX
XX(X)XX(X)
XX(X)

Pašaknio ligos (Pseudocercosporella
herpotrichoides,
Fusarium spp.)

XXX
XXXX**
XXX
XX
XXXX
XX

Lapų septoriozė (Septoria tritici)

XXXXXX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XX

Rinchosporiozė (Rhynchosporium
secalis)

XXXXXX(X)XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora
teres)

XXXXXX(X)XXX
XXX
XXX
XXXX
XXX

Rūdys (Puccinia spp.)

XXXXXXXXXXXX*
XXXX
XXX
XXXX
XXXX

Varpų septoriozė (Leptosphaeria
nodorum)

XXXXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX**
XXXX

Kviečių dryžligė (Pyrenohora
tritici-repentis)

XXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX(X)
XXX(X)

Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

XX(X)XX(X)XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XX(X)

Fungicidų efektyvumas rapsuose


 Folicur
Propuse
Prosaro
Tilmor
Fomozė
(Leptosphaeria
maculans
XXX
XXXXXXXX
XXXX
Baltasis (sklerotinis)
puvinys (Sclerotinia
sclerotiorum
)
XX
XXXX!
XXXX
XXX
Juodoji dėmėtligė,
alternariozė (Alternaria
brassicae
)
XXX(X)
XXXX
XXXX
XXXX

Fungicidų efektyvumas žirniuose


Propulse
Prosaro
Žirnių
askochitozė
(Ascochyta pisi,
Mycospherella
pinodes
)
XXXX
XXX
Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis cinerea)
XXXX
XXX
Miltligė
(Erysiphe pisi)
XXX
XXX
Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum
)
XXXX
XXXX

Fungicidų efektyvumas pupose


Propulse Prosaro
Askochitozė
(Ascochyta
fabae
)
XXXX XXX
Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis fabae,
Botrytis cinerea
)
XXXX XXX
Rūdys
(Uromyces)
XXXX XXXX
Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum
)
XXXX XXXX

Fungicidų efektyvumas: XXXX – puikus; XXX – geras; XX – patenkinamas; X – silpnas.

PASTABA: * – stiprus apsauginis fungicido poveikis, jei žvaigždutės nėra – apsauginis ir gydomasis poveikis.

** – pasižymi ypač stipriu apsauginiu, gydomuoju poveikiu ir ilgai trunkančia apsauga.

! – ypač aukštas efektyvumas.