Fungicidų efektyvumas

Fungicidų efektyvumas javuose

  Ascra Xpro 
 Falcon Forte
 Input  Input Triple
 Prosaro  Siltra Xpro  Variano Xpro

Miltligė (Blumeria
graminis)

XX (X) XXX(X) XXXX XXXX
XX(X) XX(X)
XX(X)

Pašaknio ligos (Pseudocercosporella
herpotrichoides,
Fusarium spp.)

XX X
XXXX**
XXX
XX
XXXX
XX

Lapų septoriozė (Septoria tritici)

XXXX XX
XXX
XXXX
XXX
XXXX
XX

Rinchosporiozė (Rhynchosporium
secalis)

XXXX XX(X) XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora
teres)

XXXX XX(X) XXX
XXX
XXX
XXXX
XXX

Rūdys (Puccinia spp.)

XXXX XXXX XXXX*
XXXX
XXX
XXXX
XXXX

Varpų septoriozė (Leptosphaeria
nodorum)

XXXX XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX**
XXXX

Kviečių dryžligė (Pyrenohora
tritici-repentis)

XXXX XX XXX
XXX
XXX
XXX(X)
XXX(X)

Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

XX(X) XX(X) XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XX(X)

Fungicidų efektyvumas rapsuose

  Folicur
Propuse
Prosaro
Tilmor
Fomozė
(Leptosphaeria
maculans
XXX
XXXX XXXX
XXXX
Baltasis (sklerotinis)
puvinys (Sclerotinia
sclerotiorum
)
XX
XXXX!
XXXX
XXX
Juodoji dėmėtligė,
alternariozė (Alternaria
brassicae
)
XXX(X)
XXXX
XXXX
XXXX

Fungicidų efektyvumas žirniuose

  Propulse
Prosaro
Žirnių
askochitozė
(Ascochyta pisi,
Mycospherella
pinodes
)
XXXX
XXX
Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis cinerea)
XXXX
XXX
Miltligė
(Erysiphe pisi)
XXX
XXX
Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum
)
XXXX
XXXX

Fungicidų efektyvumas pupose

  Propulse Prosaro
Askochitozė
(Ascochyta
fabae
)
XXXX XXX
Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis fabae,
Botrytis cinerea
)
XXXX XXX
Rūdys
(Uromyces)
XXXX XXXX
Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum
)
XXXX XXXX

 

Fungicidų efektyvumas: XXXX – puikus; XXX – geras; XX – patenkinamas; X – silpnas.

PASTABA: * – stiprus apsauginis fungicido poveikis, jei žvaigždutės nėra – apsauginis ir gydomasis poveikis.

** – pasižymi ypač stipriu apsauginiu, gydomuoju poveikiu ir ilgai trunkančia apsauga.

! – ypač aukštas efektyvumas.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

INCELO // Turiu daugiau lankstumo.

Herbicidas Incelo

Užregistruotas herbicidas „Incelo®“ piktžolių kontrolei javuose pavasarį.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“